Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Enogastronomia

Custa peraula, chi no est salda, nos faghede connoschere tottu cantu trattada cosas de cughina. Una cughina de cosas de terra e de mare, fatta de mandhigos bonos, pagu cumpricados, e in su tottu naturales e sìncheros.

Sos prusu de custos prodottos benin da sa attividades agro-pastorales da sa cazza e da sa pisca. Su latte e tottu su chi ndhe dipendhede, s'ozzu, su pane, sa petta, (da sa petta ruggia, de bestiame ulu Saldu-Modicanu, a sa petta 'e polcu e petta de cazza) su inu e s'abbaldente.

Sas calidades de casu chi che tenimos in tottu su Montiferru sunu connoschiadas e apretziadas meda prevìa de sa calidade de sos recatos, de sa posizione geografica, de sa presenzia de tantas calidades de elbas aromaticas; est connoschidu meda su casizolu, ma de custu 'nde faeddhamos a palte.

S'ozu de ulia est bistadu da sempere motivu de antìdu de Cuglieri e de Seneghe, e hada azuadu, meda s'economia de custa biddhas. Tant'est chi s'hada fattu onore e fama in tottus sas manifestaziones impoltantese de su settore. No s'agattada mezzus cosa po zughere a cundhimentu in sos mandhigos, bonissimu po dare gustu a sas insaladas, pane guttiau, bruschettas. In cottura si podede zughere po frìere, in sa bagna, cun sa petta e cun su pische arrustiu.

Po su inu, Cuglieri, bantaidi fama una olta, oe prus pagu, grazia a una origine vulcanica de sos terrinos, e sa bundhanzia de sales minerales, dana a sos binos virtudes raras. In zeltas domos fattas a s'antiga, si podede biere calchi magasinu fattu a pamentu, e iscavadu in rocca, logu propiu addattu, inue su inu podede madurare in cubas de castanza, comente si faghiada una olta. No che mancaidi de siguru chie, mancari sa legge no cheriada, faghiada s'abbaldente, chi po nois saldos est su licore prusu apreziadu in s'isula. Cun d'unu passadu gosi riccu, cun d'unu bene mannu, istoricu e ambientale, Cuglieri, podede tentare un'ilviluppu economicu in su campu turisticu, chilcandhe de ilfrutare tottus sos benes chi tenede.

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu