Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Territorio

Da un'altipianu basalticu, altu giai 500m, Cuglieri dominada sa palte occidentale de su Montiferru. Sa iddha est posta a un'altaria media de 479m (s.l.m) e su territoriu sou cun prus de 120 km2 est su sigundu po mannaria de sa provintzia de Aristanisi. S'istrada istatale 292 chi attra├Ęssada tottu su territoriu da sud a nord, parede chi fettede de lacana tra su territoriu in parisi a ovest e su territoriu montanu a est. In pagu trettu una deghina de km si poded lompere da sos montes prus altos finamentas a mare. Sa zona ch'est in parisi faghede a lacana cun su mare 'e Saldigna, sa zona montana faghede lacana cun su territoriu de Narabulia, Seneghe, Santulussulzu e Iscanu. Da sas puntas prus altas de su Montiferru si biene sas costas de Cabu Nieddu, Santa Cadrina, e S'Alchittu, e finas a sas costas de Sas Arenas cun tottu su buscu de upinos de sos prus mannos de Europa. Da Foghe a Pischinapiu s'isterrede tottu sa costa de Cuglieri chi est longa giai 16 km, e faghen palte de Cuglieri sas bulgadas de Santa Cadrina, s'Alchittu e sa Turra 'e su Puttu. Su clima in custa zona est cheghentosu mancari in s'ilgerru si fettede intendhere su Maestrale e su Entu e Susu chi candho tirada a folte faghede dannos meda. In calchi ilgerru frittu no est raru a biere calchi niadu mannu.

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu