Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Ampsicora

Sa frigura de un'omine comente Ampsicora est connoschida da su chi nd'hana nadu sos nemigos suos, si non esserede po sos Romanos, de issu no haimis ischidu nuddha. Fuidi unu pessonazzu diffizile e podet essere cunsideradu paris cun su fizzu Iosto (o Osto) unu de sos omines prus connotoso in sa nazione Sarda de s'antighidade e de su soziu Saldu-Punicu. Su nomene Ampsicora, si cumprendhede dae sa raighina Amps, nos dimustrada unu ligamentu cun su Nord Africa chi dada a su Mare Mediterraneu. Tandho si podet cumprendhere sa zenìa Protosarda e Nuragica de sa istirpe de Ampsicora. Cust'omine fudi unu Protosardu ma biviada in d'unu logu inue s'intendhiat meda sa “Cultura Semitica” prevìa sa colonizzazione fatta da Cartagine finzas da s'incuminzu de su dominiu sou subra sa Saldigna. Ampsicora, propiu po custu motivu haiada criadu sa ricchesa sua cun su laoronzu e su “negosciu”.

Candho in su 215 a.C sos saldos e Cartaginesos hana tentadu de si ribellare a su podere Romanu, hana tentu duos omines de bruzzu a cumandhare, unu fudi su Cartaginesu Annone e s'atteru su Saldu Ampsicora. Custa ribellione benidi oldinzada e cuminzada in Cornus.
Ampsicora, in su 215 a.C no fudi solu su capu de sa ribellione, ma finzas unu politicu fine, ca hada tentadu de che cumbinchere a sa causa Saldu-Punica, sos saldos Pellitas, chilcandhe de illalgare s'alleanzia contra a sos Romanos.
Hada peldidu sa gherra e hada pagadu caru in primma pessone comente su fizzu Iosto. Candho a bidu chi tottu fu bistadu peldidu si podiada fuire, ma cun onore sigundhu s'idea sua s'este occhidu, e no s'ischidi inue siede sa tumba, da istudios chi hana fattu, s'est cumpresu chi sa prus sigura no est interradu mancu in su territtoriu de Cuglieri.

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu