Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Cuglieri in su XIX seculu

Su contu de s'Istoria Contemporanea de Cuglieri cuminzada in su 1821, candho sa iddha diventàda Capu 'e logu de sa provintzia de su Montiferru. Comente mai, una iddha “inue si biviada una vida iscomoda e lerinosa” comente la numenaini sos visitadorese de s'ottighentos, hada leadu una impoltanzia gasi manna? Parede chi Vittorio Emanuele I candho haiada olganizzadu sa Saldigna da su puntu e vista amministrativu e giudiziariu, fudi 'istada fatta sa provintzia de Bosa, ma, sa fama chi teniada de logu pagu sanu, l'hada fattu peldere su titulu de Provintzia favorindhe a Cuglieri.

Sigundu un'attera idea, sa sede de sa Provintzia est passada a Cuglieri candho fudi Prefetto unu zeltu Serralutzu, chi essende Cuglieridanu hada crefidu favorire sa iddha sua. Sa Provintzia fudi cumposta da 25 Comunese e faghiada 35000 abitantes, divisos in battoro distrettos “Cuglieri, Bosa, Boltigale, Santulussulzu”. Cuglieri haiada peldiu su rolu chi teniada in su 1861, infattisi, candho est bistau tramudadu su Regnu e Saldigna in regnu d'Italia, sa Saldigna es bistada divisa in duas Provintzias, Casteddhu e Tattari.

Informazionis

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu