Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Da su Neoliticu a su Podere Romanu

Sa fazione de su territoriu 'e Cuglieri, amparos po sas naves, rios mannos cun abba bundhante, buscos e saltos prenos de vera, hana favoridu sa presenzia umana dae sos tempos antigos. De su tempus “Neoliticu” (7500-3000 a.C) sunu sas “Domus de Janas de Serruggiu, Pittudi e Fanne Massa. Un'attera est'istada iscobelta in su 1985, aintro de sa iddha de Santa Cadrina, e d'est'istada torrada ammuntare cun d'una boveda de cimentu ca risultaidi in mesu su caminu. De su tempus “Megaliticu” (2000-1700 a.C) risultada su “Dolmen” de Monte Laccana e atteros chi si ciapana in sas bassuras de su Montiferru Cuglieridanu. A paltire da su 1600 a.C, cuminzana a si biere sos Nuraghes, e sos prusu si ciapana in tottu Sessa, ma si ‘nde ciapana finzas in Pittinuri. Sos prusu sunu nuraghes a una turre, ma bi ‘nde hada a battoro turres Oragiana e Oracheris, e a tres turres, Nuraghe Maggiore, Murgoddhoni, e Oratanda.

In su tempus istoricu “800-700 a.C” in Saldigna sunu imbattidos sos “Fenicios”; in logu nostru est naschida sa zittade de Cornus, chi primma est'istada Fenicia e a pustisi unu “folte” militare e unu poltu po su negosciu in manu de sos Cartaginesos. Candho Roma e Cartagine funi a tirria e pois in gherra po su cumandu e su podere in su mare Mediterraneu, Cornus est'istada sa zittade salda inue s'esercitu Saldu-Punicu ada tentadu s'ultima difesa contra a s'esercitu Romanu, chi a pustis de aer binchidu hada leadu in su tottu su dominiu.Si podet pensare chi Cornus hada sighidu a esser unu logu de impoltu meda po su negosciu, propriu ca fuidi in mesu su caminu chi cullegaidi Othoca, Tharros, Bosa, Garbia e Turris. In sos seculos c'hana sighidu s'hada verificadu una transidura de custas populazione ch'istaini siede in Cornus siede in Gurulis Nova, chi risultada esser Cuglieri. Haida naschidu una iddha inue oe si ciapada Santa Cadrina 'e Pittinuri, ma fuidi istada abbandhonada ca si timiana sas bardanas de sos Saracinos o Maureddhinos.

Informazionis

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu