Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Sa Giunta

Sa Giunta, chi tenede su podere esecutivu de su Comune, est cumposta dae su Sindhigu e da sese assessores:

  • Andrea Loche, Sindhigu
  • Ivana Pala, Vice Sindhigu e Assessore
  • Antonio Inzis, Assessore
  • Gianni Angotzi, Assessore
  • Antonello Sias, Assessore
  • Gian Piero Carta, Assessore
  • Guglielma Lombardi, Assessore

      Po poder chistionare cun sa Giunta Comunale toccada de faghere su numeru e telefono: 0785/368211

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu